زعفران

بدست توانای فرزندان خاک ایران زمین پرورش یافتم و همراه با سایر مفاخر فرهنگی ایران به جهان تمدن ارزانی شدم.